محصولات

نام محصول   –   عایق فویل دار   

ایزوگام شرق دونیا    ۰۰۰۰۰
ایزوگام زاگرس شرق    ۰۰۰۰۰
ایزوگام ملکه شرق    ۰۰۰۰۰
ایزوگام پشم شیشه برتر    ۰۰۰۰۰
ایزوگام حریر پوشان    ۰۰۰۰۰
ایزوگام خوش پوشان    ۰۰۰۰۰
ایزوگام قمر شرق    ۰۰۰۰۰

برای دریافت قیمت هر متر مربع با شماره همراه ۰۹۱۲۰۶۶۰۱۸۵  عرفانی تماس بگیرید.